Algemene Voorwaarden

van Massage­praktijk Aandacht Plus

Behandeling

door Mandy van der Ploeg, hieronder vermeld als ‘de therapeut’

Er is sprake van een behandelingsovereenkomst als je tijdens of na het intake/kennismakingsgesprek hebt aangegeven de behandeling te willen gaan starten. Je wordt in het intakegesprek voorgelicht door de therapeut over de behandeling en de te verwachten effecten van de massage tijdens en na de behandeling.

Ik stel binnen Massagepraktijk Aandacht Plus geen medische diagnoses vast. Het is in het bijzonder geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg in te zetten en niet in plaats daarvan. Als je klachten hebt die extra zorg verdienen, zal ik altijd adviseren om deze te delen met jouw huisarts/specialist. Ik kan op jouw verzoek, indien gewenst, mijn inzichten delen met jouw medisch behandelaar.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de behandelvormen van Massagepraktijk Aandacht Plus niet weggenomen worden. Mijn behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van jouw gezondheid en hoe jij in je vel zit. Zowel tijdens en na een regulier behandelingstraject is dit mogelijk.

De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

In sommige situaties is het niet verstandig om een massage te ondergaan, dat is veelal een kwestie van gezond verstand. Als je twijfelt overleg dan vooraf met mij, je huisarts of behandelend arts of massage verstandig is.

In een aantal specifieke situaties kun je niet gemasseerd worden. Deze absolute contra-indicaties zijn onder meer:

  • koorts;
  • ernstige aandoeningen in de vochthuishouding (oedeem);
  • hartklachten;
  • algeheel onwelzijn;
  • teveel pijn.

Daarnaast kan het zijn dat bepaalde gedeelten van je lichaam niet gemasseerd kunnen worden, de plaatselijke contra-indicaties betreffen onder andere:

  • ontstekingen;
  • vaatziekten;
  • verse letsels, littekens en blauwe plekken;
  • spataderen, infecties en/of (besmettelijke) huidziekten;
  • open wonden.

Een sessie duurt in principe 75 of 90 minuten. Dit wordt vooraf afgesproken. Je dient op tijd aanwezig te zijn, te laat komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.

Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Betaling en annulering

Je gaat akkoord met de tarieven zoals vermeld op de website en je bent verplicht na behandeling het daar genoemde bedrag binnen 14 dagen, na ontvangst van de factuur, te betalen. De factuur wordt per mail toegezonden.

Tot 24 uur van te voren kun je een afspraak verplaatsen of afzeggen. Je kunt hiervoor de betreffende link in de bevestigingsmail gebruiken. Neem contact met me op als je een afspraak binnen 24 uur voor aanvang wilt afzeggen of verplaatsen. Bij afzegging binnen die termijn worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kun je niet declareren bij jouw zorgverzekeraar.

De praktijk én therapeut zijn opgenomen in het AGB register. Daardoor wordt een sessie mogelijk vergoed uit het aanvullende pakket van jouw zorgverzekeraar. Informeer zelf van te voren wat jouw vergoedings­mogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de BATC en voldoet aan de eisen die worden gesteld op het gebied van medische en psychosociale basiskennis.

Aansprakelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd én ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelings- en massagetraject. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen proces. Dit betekent dat als je vindt dat de behandeling of massage niet helpt, je iets niet begrijpt, of ergens niet mee eens bent, je dit zelf aangeeft. Het verstrekken van de juiste informatie geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, huisarts, NAW gegevens etc.

Massagepraktijk Aandacht Plus is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan jouw eigendommen door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Ruigenhoek 88, te Gorinchem, noch voor enige andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Klachtenregeling

Door het lidmaatschap van de BATC is de therapeut gebonden aan de gedragscode voor paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten.

Indien je klachten hebt ten aanzien van mijn behandeling dan vraag ik je deze allereerst met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de BATC. Via deze organisatie is de therapeut lid van een geschillencommissie en een klachtenfunctionaris.

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van klant en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) en de AVG. therapeut is gehouden aan de ethische code.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 februari 2024 en kunnen aangepast worden.. De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.